Året som gått

Vår förening har passerat tvåårsstrecket och vi börjar få upp ångan, vi har en hemsida som fylls på vart efter och numera också en sida på LinkedIn. Gå gärna in och anslut er till den. Det är en bra kanal ut för att sprida informationen om oss och vad vi gör. En hel del har hänt under året. I mars svarade föreningen på Arbetsmiljöverkets remiss om en revidering av arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. Omarbetningen ska nu vara klar enligt representanter från Arbetsmiljöverket, dock kommer det ta tid innan den nya föreskriften blir publicerad. Den måste kontrolleras av jurister och internt på Arbetsmiljöverket. Den nya versionen kommer troligtvis att publiceras någon gång i mars.

TILRF har också svarat på en annan remiss under året, den om förslag till ny bostadsstandard,
SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 22:2006. Vi i styrelsen fick in många värdefulla synpunkter från våra medlemmar vilket vi tackar för. När det gäller revideringen av standarden så påverkas den av det som händer med bygglagstiftningen. En översyn PBL och BBR pågår och Kommittén för modernare byggregler kommer att komma med sitt slutbetänkande den 19:e december. Boverket har också fått ett uppdrag att göra en helhetsöversyn av BBR. Det ryktas om att man ska ta bort de allmänna råden och hänvisningarna till standarder. Samtidigt sägs det att samverkan mellan Boverket och SIS ska förstärkas. Rätt oklart vad som händer med andra ord.


Gustav Vasa Kyrka

I samband med årsstämman i april gjorde vi ett studiebesök på nyrenoverade Gustav Vasa kyrka. Ni som är medlemmar kan läsa mer om det på medlemssidorna. Mona Andersson Lantzourakis, ansvarig arkitekt, var vår ciceron. De tekniska systemen har bytts ut och hela kyrkan har rengjorts från smuts och sot (orsakat av det gamla uppvärmningssystemet). Kyrkan har också tillgänglighetsanpassats och i övrigt renoverats pietetsfullt. Kyrkan tilldelades S:t Julianpriset 2018, dvs. Stockholm stads pris för ”arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället”. Sakkunniga i projektet har varit två medlemmar i TILRF, Karin Gärdenäs och Ann Lagerheim.

För medlemmar finns också en fin artikel om ett nytt besökscenter i Hälleskogsbrännans naturreservat i norra Västmanland. Platsen drabbades sommaren 2014 av den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Förödelsen skapade också förutsättningen för att nytt och unikt liv kunde börja spira. Ett naturreservat bildades på platsen. En uttalad önskan i projektet var att tillgängliggöra den unika naturen för alla och samtidigt låta besökarna få ut så mycket som möjligt av upplevelsen. Arkitekten Mikael Hassels ambition har varit att tillgänglighetsanpassningen skulle smälta in som en självklar del i utformningen utan att vara uppenbar eller på något sätt hindra upplevelsen. Projektet tilldelades Västmanlands Arkitekturpris 2019 och nominerades till Sienapriset 2018. Karin Gärdenäs var även här sakkunnig i tillgänglighet.

För en månad sedan fick vi en fråga i vårt diskussionsforum, hur man gör bedömningar nu när Riv Hindren tagits bort från MFD:s hemsida. Det undrade naturligtvis vi i styrelsen också och kontaktade MFD för en förklaring och ett tydliggörande. Vi fick möjlighet att träffade MFD den 7 oktober tillsammans med föreningen Svensk Tillgänglighet. Det huvudsakliga skälet är att man ska ersätta Riv Hindren med ett webbaserat verktyg. Riv Hindren kommer inte uppdateras, men den går fortfarande att använda liksom även de faktablad man tidigare gett ut. Det webbaserade verktyget kommer att vara mer övergripande och inte så detaljerat. MFD ska arbeta mer övergripande med att påverka och ge stöd på en högre nivå. Intresse finns från MFD att få stöd och hjälp från TILRF i arbetet med det webbaserade verktyget.


Slöjdlärare Adam och Glömstaskolans arkitekt Åsa Machado i slöjdsalen

Den 12 september var det dags för ett nytt studiebesök, denna gång på Glömstaskolan i Huddinge. Skolan är en är en av två skolor i Stockholmsområdet som sägs fungera bra för barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), som ADHD, Autism mm. Den andra är Källbrinksskolan. Byggnader ska enligt BBR utformas så att de även fungerar för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det ingår i vårt uppdrag som sakkunniga att även granska detta. Inte så lätt, gruppen innehåller stora variationer och därför kan det vara svårt att veta vilken den bästa utformningen är. Avsaknaden av bra vägledande litteratur i ämnet, åtminstone på byggsidan underlättar inte heller. Informationen från studiebesöket har vi valt att lägga upp externt och inte bara för medlemmar. När det gäller studiebesök tror vi det finns ett allmänt intresse av att höra om vad som händer i föreningen. Vi vill också synliggöra hur vi jobbar och ge exempel på bra tillgänglighetsprojekt.

Känner du till några andra bra tillgänglighetsprojekt som kan vara intressanta att ordna studiebesök till eller informera om på hemsidan så får du gärna höra av dig till styrelsen på info@tilrf.se.

Den 27 november hölls 2019 års sista medlemsmöte. Syftet var att informera om vad som hänt under året, diskutera några av de frågor som varit uppe på vårt medlemsforum, men också att blicka framåt. Vad finns det för planer för 2020?

Förändringar i bygglagstiftningen blir naturligtvis en stor fråga. Att det blir enklare utan hänvisningar till standarder och detaljkrav i BBR, det tvivlar vi i styrelsen starkt på. Vi som jobbar som sakkunniga ute på fältet vet ju redan idag hur svårt det är att hävda funktionskrav. Det är detaljerade mått som efterfrågas. Vem har inte hört frågan Vad står det för minsta mått i BBR? Om det inte finns hänvisningar till detaljerade krav, vem bestämmer då att funktionskravet är uppfyllt? Problemet med olika tolkningar finns redan idag och det kommer inte bli mindre om alla allmänna råd tas bort ur BBR. Att minska på krav och regler har byggherrar och byggföretag alltid lobbat starkt för. Det finns andra grupper som inte är så starka och därför inte hörs men som drabbas hårt av dåliga, icke funktionella och icke tillgängliga byggnader. Det är där vi ser att vi kanske kan göra en insats. Att vara en ögonöppnare för det som håller på att hända känns viktigt. På vilket sätt vi ska göra det och i vilken form är ännu oklart. Kanske ett större möte eller en konferens med någon samarbetspartner är en idé. Det är inte bara TILRF som undrar hur regering, riksdag och föreskrivande myndigheter tänker. Första steg är dock att noga läsa slutbetänkandet från Kommittén för modernare byggregler, som ska finnas på deras hemsida den 19 december. Gör det!

Och så får vi i styrelsen naturligtvis önska God Jul och Gott Nytt Tillgängligt År!

Vill du läsa mer om uppdraget som kommittén för modernare byggregler fått från regeringen kan du gör det på deras hemsida: www.modernarebyggregler.se