TILRF har träffat Myndigheten för delaktighet!

Den 17 oktober 2019 träffade TILRF och föreningen Svensk Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet – MFD. Anledning var att vi upptäckt att skriften Riv Hindren tagits bort från myndighetens hemsida. Vi ville veta varför!


Foto: Monika Albertsson, TILRF
I bild: Magnus Lagerkrantz och Arvid Linden, MFD, Zdenka Sramkova och Filip Simek, Svensk Tillgänglighet, Elisabeth Lundgren, TILRF, Ylva Bjelle, Svensk Tillgänglighet.

Det huvudsakliga skälet är att myndigheten inte har rätt att utforma detaljkrav enligt Magnus Lagercrantz, sektionschef på avdelningen för implementeringsstöd hos MFD. Det är Boverket som har föreskrivningsrätt när det gäller byggande i Sverige. Det är åtminstone den tolkning den nuvarande ledningen för MFD gör. Därför har man valt att inte uppdatera Riv Hindren. MFD ska arbeta mer övergripande med att påverka och ge stöd på en högre nivå.

Mycket synd tycker vi naturligtvis eftersom det är detaljerade mått som behövs när man ritar och bygger och också med tanke på att tendensen hos Boverket och högre upp på politisk nivå verkar vara att ta bort alla detaljkrav och bara fokusera på funktionskrav. Det är i alla fall det som läckt ut från den utredning som kommer nu i december, om förändringar av byggreglerna från Kommittén för modernare byggregler.

Diskussionen var livlig på mötet. Det är redan idag svårt att ställa sådana krav, så att det som byggs blir tillgängligt. Försvinner alla detaljerade krav och vägledningar så kommer det att bli ännu svårare. Både Magnus och Arvid Lindén, utredare från MFD var mycket intresserade av det vi berättade om hur byggprocessen fungerade i praktiken, eller snarar att mycket inte fungerar. Det blir ofta fel och det är tyvärr de som har funktionsnedsättningar som blir lidande.

Vad tänker då myndigheten satsa på istället för Riv Hinder, jo sitt nya webbaserade stöd Fokus Delaktighet. Den består främst av checklistor, som ett stöd för myndighetsorganisationer att kontrollera om deras lokaler, verksamhet och informationsplattformar är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Inte samma stöd i form av detaljerade krav som Riv Hindren med andra ord.

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet, enligt deras hemsida, som har till huvuduppgift att arbeta för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta i samhällets alla områden. Grunden finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Myndighetens uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället. Att hjälpa till att påverka myndigheter och politiker är något som ligger helt och hållet inom myndighetens verksamhetsområde enligt Magnus Lagercrantz, så ju mer kunskap om brister de får desto bättre. Där kan vi som förening göra en insats, kanske som hjälp och stöd för en vidareutveckling av Fokus Delaktighet. I vilken form får framtiden utvisa, men intresset finns för ett samarbete. Även ett samarbete med Svensk Tillgänglighet för att öka vår möjlighet att påverka i samhället har diskuterats.

Även om MFD inte har Riv Hindren och fördjupningsbladen på sin hemsida går de fortfarande att använda som ett stöd i arbetet, för dem som har dem. Måtten gäller ju fortfarande.

Monika Albertsson, TILRF