Tillgänglighetssakkunnigas riksförening

TILRF är en ideell, rikstäckande intresseorganisation för personer som är yrkesverksamma som certifierade sakkunniga av tillgänglighet (TIL).

Föreningens syfte är att stärka denna yrkesroll, t ex genom att föreningen

  • utgör remissinstans för TIL-relaterade utredningar/ förslag från myndigheter och institutioner, som t ex Boverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och landsting m fl.
  • befrämjar kontakt och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i syfte att skapa en samsyn i bedömningar.
  • underlättar förmedling av information till medlemmarna om förändring i regelverk eller om relevanta domslut.