Stadgar för den ideella föreningen Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening TILRF

§1 Ändamål

TILRF är en ideell, rikstäckande intresseorganisation för yrkesmässigt verksamma medlemmar som är certifierad sakkunnig av tillgänglighet (TIL). Föreningen skall främja sina medlemmars roll i deras yrkesutövning som certifierad sakkunnig av tillgänglighet (TIL)

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 Medlemskap

Fullt medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer som har godkänd och gällande certifiering.
Medlemskap erhålls genom skriftlig ansökan till styrelsen som därefter behandlar denna ansökan och godkänner för inval. Till enskild ansökan skall bifogas en kopia av gällande TIL certifikat.
Beslut om en eventuell uteslutning av medlem tas av styrelsen och skall delges medlemmen skriftligt med grund för uteslutningen. Grund för uteslutning kan vara återkallandet av gällande certifikat, medlem som ej fullgör sina förpliktelser till föreningen eller motverkar föreningens syften. Utträde ur föreningen skall vara skriftlig. Nytt inträde kan beviljas efter att alla gamla förpliktelser till föreningen har fullgjorts.

§4 Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen genom medlemmarnas avgifter. System och grunder för avgifterna bestäms första gången på konstituerande medlemsmöte. Detsamma gäller för fastställande av storlek av medlemsavgiften till föreningen och av serviceavgiften.
I fortsättningen fastställs dessa avgifter årsvis av årsstämma.

§5 Arbetsformer

Föreningen leds av en styrelse som väljs i samband med en stadgeenligt utlyst föreningsstämma. Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra stämma och styrelse.
Styrelsen kan tillsätta olika utskott, projekt och grupper att agera inom verksamheten.

§6 Styrelse och styrelsearbete

Styrelsen skall utgöras av yrkesverksamma medlemmar. Den skall bestå av ordförande samt antingen fyra till sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande utses av föreningsstämman för en period av ett år. Ledamöter och suppleanter utses av stämman för en period av två år varav hälften vid en stämma och hälften vid nästa stämma. Styrelseledamot kan efter fullgjord mandatperiod omväljas. Vid avsägelse under pågående mandatperiod görs fyllnadsval i samband med nästa stämma.

Styrelsemöte ska hållas minst tre gånger per år vid tider som ordföranden bestämmer eller då minst hälften av ledamöterna begär styrelsemöte. Kallelse med föredragningslista ska på ordförandens uppdrag tillställas varje styrelseledamot minst sju dagar före mötet. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förhinder att närvara. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Samtliga styrelsemöten ska, även om de hålls via digitalt medium eller per capsulam, protokollföras. Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. Per capsulam- protokollet ska justeras av samtliga styrelsens ledamöter. Styrelsen kan till sina möten adjungera personer med rätt att härvid yttra sig men ej delta i styrelsens beslut. Suppleant skall kallas till alla styrelsemöten. Då suppleant ersätter ordinarie ledamot har suppleanten rösträtt, i övrigt inte.

Styrelsen skall verka för transparens. Medlemmar har rätt at begära ut styrelseprotokoll.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen bevakar föreningens intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar enligt dessa stadgar och föreningens mötens beslut. Styrelsen ska härvid:

 • verka för föreningens ändamål
 • verkställa av årsstämma eller mötet fattade beslut
 • utarbeta förslag till ändringar av dessa stadgar

Härutöver åligger det styrelsen att besluta i frågor om medlemskap.

Styrelsen upprättar även erforderliga arbetskommittéer samt ger dessa direktiv för deras verksamhet med angivet ansvar och befogenheter samt där så är tillämpligt erforderliga ekonomiska resurser. Sådana kommittéer kan även tillsättas löpande under verksamhetsåret.

§8 Räkenskaper och revision

Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december
Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av den/de på föreningsstämman valda revisorn/revisorerna. Revisorerna ska avge revisionsberättelsen i god tid före utlyst årsstämma.

§9 Verksamhetsberättelse

Verksamheten redovisas årligen för perioden 1 januari – 31 december. Styrelsen skall varje år senast en månad före ordinarie föreningsstämma upprätta verksamhetsberättelse för föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen skall omfatta en redogörelse för årets verksamhet, en resultat- och balansräkning samt förslag till fortsatt långsiktig inriktning. Verksamhetsberättelsen skall godkännas av föreningsstämman.

§10 Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är stadgeenligt utlyst föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sista april. Kallelse till stämman innehållande föredragningslista skall ske skriftligt minst 3 veckor i förväg. Övriga stämmohandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar innan.
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

Vid stämman skall bl.a. förekomma följande ärende:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av det ekonomiska resultatet
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande på ett år
 11. Val av ledamöter till styrelsen på ett/två år
 12. Val av en suppleant/-er på ett/två år
 13. Val av revisor/-er och revisorssuppleant/-er
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgifter/serviceavgifter
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
 17. Ersättningar till styrelse och revisorer
 18. Propositioner från styrelsen
 19. Motioner från medlemmarna
 20. Övriga ärenden enligt den utsända dagordningen
 21. Stämmans avslutning

I ärende, som inte är upptaget på föredragningslistan, får beslut ej fattas.

Vid extra möte ska alltid ärendena enligt punkterna 1-5 förekomma. Behörig företrädare för medlem kan delta i möte antingen genom fysisk närvaro i möteslokalen eller på distans under former, som styrelsen bestämt.

Varje enskild medlem har en röst vid stämma.
Beslut fattas med enkel majoritet där dessa stadgar inte anger något annat.

Extra föreningsstämma hålls när styrelse eller revisorer så finner erforderligt, eller när minst 1⁄4-del av medlemmarna skriftligen så påkallat. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske skriftligt senast 3 veckor före mötet. Kallelsen skall ange syftet med extrastämman samt dagordning.

§11 Konstituerande möte

Vid ett konstituerande styrelsemöte omedelbart efter ordinarie stämma utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 12 Firmateckning

Vid det konstituerande mötet beslutas även om de firmatecknings- och attestregler som gäller. Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening, varav ordförande eller vice ordförande skall vara en.

För avtal och ekonomiska åtaganden utanför beslutad budget skall protokollfört styrelsebeslut finnas.

§13 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske med 2/3 majoritet vid ett ordinarie eller en extra föreningsstämma. Röstning kan ske genom behörigt ombud med skriftligt mandat. Förslaget till stadgeändring skall ordagrant vara angiven i kallelsen.

Förslag till stadgeändring får föreslås såväl av medlemmar som av styrelsen.

§14 Föreningens upplösning

‘Beslut om föreningens upplösning fattas på sätt som ovan anges om stadgeändring. När sådant beslut fattats må styrelsen besluta om förfarandet med föreningens tillgångar.

§15 Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 2 månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§16 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.

/Stockholm 2017-08-23