Vill du hjälpa till med Remisser!!!

Tillgänglighetssakkunnigas riksförening (TILRF) har tagit del av första remissen från Boverket som gäller förslag till nya föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.
TILRF har inlämnat sina synpunkter och vill även förtydliga att vi avstyrker ändring av byggregelverken i sin helhet.

TILRF Remissvar – Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Under sommaren arbetar vi med övriga remisser

Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att delta i detta arbete och hjälpa oss att påverka de nya föreskrifterna.

Skicka intresseanmälan till info@tilrf.se och märk mailet med TILRF – intresseanmälan remissarbete

Boverkets förslag till föreskrifter

– om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga i byggnader

– om bostäders lämplighet för sitt ändamål

– om krav på tomer m.m

– och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Vill ni läsa andra remissvar så besök Boverkets hemsida