2021-04-23

TILRF har skickat in remissvar på Boverkets remiss Bygg och bo till lägre kostnad.

Remissmissiv SOU 2020_75 TILRF

 

2021-04-09

TILRF har skickat in remissvar på Boverkets remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler. Boverket har tagit kapitel 7 om skydd mot buller i byggnader som exempel på den nya strukturen.

Svarsfil 2747-2019_TILRF 2021-04-09

 

2020-12-30

TILRF har skickat in yttrande över förslaget på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur.

YTTRANDE 2019-072424 TILRF