Om TILRF

Tillgänglighetssakkunnigas riksförening (TILRF)

TILRF bildades på hösten 2017. Det fanns flera anledningar till att riksföreningen bildades.

Med den nya Plan- och bygglagen som kom 2011 blev det möjligt för kommuner att ställa krav på att tillgänglighetsgranskning utförs av en certifierad sakkunnig. Det ingår numera som en viktig del i allt fler byggprojekt. Personer som certifierar sig har sedan dess stadigt ökat och med det har behovet av att diskutera frågeställningar och utforma gemensamma rutiner också ökat.

Som riksförening har vi möjlighet att med tyngd föra en dialog med olika myndigheter och att informera utåt om frågor som rör tillgänglighet. Vi har också möjlighet att vara en formell remissinstans i arbetet med att förnya lagar och föreskrifter inom tillgänglighetsområdet.

Vad gör en certifierad sakkunnig

Plan och bygglagen ställer krav på att det som byggs nytt eller byggs om ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I samband med bygglovet är det byggnadsnämnden som ansvarar för granskning av tillgängligheten. Det underlättar för projektet om en certifierad sakkunnig har granskat handlingarna innan de skickas in till kommunen.

Vid det tekniska samrådet, innan startbesked ges, ska byggherren presentera vilka kontroller som ska göras och av vem. I kontrollplanen ska det framgå om en granskning av en certifierad sakkunnig behövs och vilka moment som i så fall ska granskas.

För att undvika felaktigheter i sena skeden är det vanligt att byggherren anlitar en tillgänglighetssakkunnig för rådgivning och granskning tidigt i processen, i samband med de första skisserna eller när bygglov lämnas in. Ett tidigt samarbete säkerställer att grundläggande krav på tillgänglighet uppfylls, som till exempel avstånd till angöringsplats, avfallsstationer och rätt lutning på gångvägar. I samband med det tekniska samrådet där byggherrens kontrollplan presenteras ställer kommunen krav på vilken typ av granskning som ska göras, av en sakkunnig eller bara som en egenkontroll. För att det ska bli rätt på slutet är det viktigt med bra granskningsrutiner i projekteringsskedet.  Om kravet på en granskning av sakkunnig har ställts i kontrollplanen, vilket innebär en certifierad sakkunnig, gör en utförandekontroll på slutet som sammanställs i ett utlåtande. För att byggherren ska kunna ta byggnaden i bruk behöver de tekniska egenskapskraven enligt PBL vara uppfyllda, bland annat tillgänglighet.

Boverket

Det är Boverket som skriver reglerna om vilka krav som gäller för att en person ska kunna bli certifierad som sakkunnig i tillgänglighet. I föreskriften TIL 2 framgår det vilka krav som finns för att mans ska kunna bli certifierad sakkunnig i tillgänglighet och vilka lagar, förordningar och föreskrifter som granskningen utförs mot.

Mer om byggprocessen och vilka regler som gäller när man bygger om och bygger nytt i Sverige kan du läsa på Boverkets hemsida.