Ramplutningar, hissar och risker

Det finns ju en anledning till att tillgänglig­hets­lag­stift­ningen anger just 1:12 som maxlutning i ramper. En säker­hets­fråga helt enkelt. För att en rullstol inte ska välta. Men lagstiftningen är inte enhetlig. Nomenklaturen för platt­formshissar, SS-EN 81-41 210, säger annat…

Enligt den får plattformshissar ställas ovanpå bjälk­laget med en nivåskillnad som konsekvens. Under rubriken 5.8.4.6 Sills, anges följande godkända ramp­lutningar till hissen:
Max 1:4 vid nivåskillnad upp till 50 mm, max 1:6 upp till 75 mm och max 1:8 upp till 100 mm. Inte förrän höjd­skill­naden blir mer än 100 mm anges samma maxlutning som enligt BBR 3:4122, nämligen 1:12. Krav på avåk­nings­skydd på ramperna saknas.

En olycka hade inträffat när en person med rullstol skulle använda en plattforms­hiss, men föll baklänges och omkom. Jag fick i uppdrag att utreda ifall den fysiska miljön kring hissen uppfyllde lag­kraven.

Höjdskillnaden mellan bjälklaget och plattformen var 75 mm. Plattformens lutning var 1:6. Kallelseknappen, som också öppnade dörren, satt inte optimalt men det var möjligt att placera rullstolen vid sidan av hissen och därifrån nå knappen. Men placeringen medförde att det tog extra lång tid att därefter manövrera rullstolen i position för att åka in i hissen. Dör­rens säkerhets­sensor fungerade så att den knuffade till den som befann sig inom dörrbladets svepradie och fortsatte att pressa under ca 5 sek innan dörrbladet gick tillbaka.

I princip hade hissfabrikanten uppfyllt sina krav enl SS-EN 81-41 210, men tillgänglighets­kra­ven enligt BBR var inte på långa vägar uppfyllda.

Vid samtal med Boverket om problematiken med olika kravnivåer i olika standarder blir sva­ret att den standard som ställer det högsta kravet ska följas. Var upp­märksam på plattforms­hissar o hävda tillgänglig­hetskraven. Det räddar liv!

Elisabeth Lundgren
Ark SAR/MSA
Certifierad sakkunnig av tillgänglighet